Fundació Privada La Farga Group
Condicions d'accés a beques

Presentació

La Fundació Privada La Farga Group va ser creada el 2004 sota el nom de Fundació La Farga amb l'objectiu de crear valor i riquesa en l'entorn més proper. Des dels seus inicis, la Fundació ha volgut actuar de manera responsable en el teixit social i cultural de la comarca d'Osona. El Juny de 2017, la Fundació La Farga Group va absorvir la Fundació Privada Josep Moncusí, motiu pel qual l’àmbit d’actuació es va ampliar a la comarca del Ripollès.

La Fundació La Farga, promou, ajuda i participa en iniciatives socials, culturals i de formació

En l’àmbit de la formació la Fundació Privada La Farga Group atorga beques d’estudis repartides en diverses categoríes. Cadascuna d’aquestes categories té les seves convocatòries, bases i pressupost pròpies:

Beques d’estudis orientades a l’obtenció de títols d’estudis superiors

  • Beques d’estudis La Farga.
  • Beques Masies de Voltregà.
  • Beques Sant Joan de les Abadesses.

Condicions i requisits especifics de les beques d'estudis superiors

Beques d’Idiomes per l’obtenció de títols oficials

  • Beques d’idiomes La Farga.

Condicions i requisits especifics de les beques d'idiomes

La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a totes les persones que estiguin en disposició de cursar els estudis acadèmics esmentats.

La Fundació La Farga atorgarà la beca a aquells sol·licitants que compleixin els requisits definits en les bases de les convocatòries.

Els membres del Patronat de la Fundació Privada La Farga Group seran els encarregats de l’assignació de les beques. El patronat és sobirà en aquesta funció i la seva decisió serà irrevocable. A més aquesta tasca serà indelegable.

El nomenament de les beques i enviament de contracte es farà a través de correu electrònic i amb una entrega oficial 1 mes després de tancar la convocatòria.

La quantitat màxima de cada beca dependrà de l'import total de la matrícula i de les condicions del sol·licitant. La Fundació La Farga primer donarà el 85% de l’import becat i després donarà el 15% restant una vegada el becat presenti l’expedient acadèmic del curs becat per la Fundació.

Per tal d’acceptar una beca, la persona becada o el seu representant legal en el cas que sigui menor, ha de signar una carta de compromís. En aquesta carta es declara entre altres coses que en cas de no aprovar el 80% dels crèdits becats s’haurà de retornar el 85% de l’import becat i el 15% restant no li serà concedit. En el cas de beques d’idiomes la persona becada acceptarà la beca firmant una carta de compromís on es comprometrà a presentar un certificat oficial conforme s’ha assolit el corresponent nivell (veure apartat corresponent). Tanmateix s’hi estableix l’obligació de comunicar l’aprofitament del curs en el termini de dos mesos o es considerarà que no s’ha aprovat.

Amb anterioritat al pagament, total o parcial, de la beca concedida es procedirà, per part de la FUNDACIÓ, a la comprovació del compliment, per part del beneficiari, de tots els requisits exigits per a gaudir-ne segons les bases de la sol·licitud. En cas d’incompliment, en aquell moment, d’un o més dels requisits exigits per les bases, la FUNDACIÓ procedirà a la cancel·lació de la concessió de la beca corresponent”. La decisió, que haurà de ser motivada, serà inapel·lable. 

Requisits generals de la documentació a aportar →

D'acord amb allò que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l'article 18 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, us comuniquem que, amb la vostra signatura, doneu el consentiment perquè les dades personals contingudes en les sol·licituds i en la documentació annexa s'incorporin a un fitxer automatitzat, del que és responsable la Fundació La Farga, i seran objecte de tractament per gestionar la seva participació en la convocatòria de beques d'ajut a l'estudi 2018/2019 de la Fundació La Farga, no seran cedides a persones físiques i jurídiques, llevat de a l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà i Sant Joan de les Abadesses que les podran utilitzar amb finalitats històriques, científiques, estadístiques o per a la realització d’ofertes laborals o formatives complementàries en benefici del interès general i de la persona becada.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al telèfon 93 859 56 37 o al correu postal de la Fundació La Farga, Colònia Lacambra, s/n 08509 Les Masies de Voltregà.

Accedir al formulari

Avís Legal |  +34 938 504 100 | Colonia Lacambra, s/n  08508 Les Masies de Voltregà (Barcelona) Espanya | © 2019 La Farga.